ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZAT, 
HASZNÁLATI FELTÉTELEK A PÉNZIRÁNYTŰ „E-LEARNING RENDSZERE”,
A PÉNZIRÁNYTŰ PÉNZÜGYI - 
OKTATÁSI RENDSZER – ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁHOZ

 

  1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

 A Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (a továbbiakban: Alapítvány) által működtetett Pénziránytű e-learning rendszer, illetve a www.penziránytu.hu honlapon elérhető Pénziránytű pénzügyi – oktatási alkalmazás (az előbbiek együttesen: Pénzügyi – oktatási rendszer, a továbbiakban röviden: „POR”) használata során személyes adatok megadására és kezelésére is sor kerül, a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az adatkezelés szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk az PORban regisztráló és azt használó személyeket (a továbbiakban: Felhasználó).

 Az adatkezelő  

elnevezése: Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért 

székhelye 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

nyilvántartási száma: 01-01-0010642 

nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék  adószáma: 18132678-1-41 

Az adatkezelő elérhetőségei  

levélcím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

telefonszám: 1/428-2600/ 2075 

e-mail cím: penziranytu@penziranytu.hu továbbiakban: Adatkezelő

 

Az adatfeldolgozó 

elnevezése: Prostep Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2089 Telki, Kamilla utca 23. fszt. 5.

cégjegyzékszáma: 13-09-220637

adószáma: 23077496-2-13

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

 levélcím: 2089 Telki, Kamilla utca 23. fszt. 5.

telefonszám: 0612667600

e-mail cím: info@prostep.hu 

továbbiakban: Adatfeldolgozó

 Az adatkezelés jogalapja  

A „POR” használatával kapcsolatos adatkezelés az adatkezelés érintettje (a továbbiakban: Felhasználó) önkéntes adatközlésén és a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 

A Felhasználó előzetes hozzájárulását a „POR” -ban való regisztrációja során a regisztrációs felületen a vonatkozó nyilatkozat bejelölésével adja meg, amely alapján jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően jelen dokumentum részét képező adatkezelési nyilatkozatot teszi meg. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően, arányosan, tisztességesen és törvényesen kezeli a vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági iránymutatások szerin. 

 Az adatkezelés célja 

A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja Felhasználó egyedi profiljának azonosítása, a „POR” -ban kínált szolgáltatások igénybe vételének lehetővé tétele, valamint a Felhasználóval történő kapcsolattartás. A személyes adatok kezelése csak a „POR” használatához elengedhetetlenül szükséges mértékben történik. A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja továbbá azok elemzése a magasabb minőségű szolgáltatás nyújtása, későbbi tartalomfejlesztés, illetve statisztikai célok elérésének lehetővé tétele. 

Az Adatkezelő, az Alapítvány a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címen keresheti meg a Felhasználót többek között hírlevéllel, esetleges ajándéksorsolási értesítővel, egyéb információval. Az Adatkezelő és az Alapítvány a fentiekben megjelölt céloktól eltérő célra a személyes és az önkéntesen nyújtott adatokat nem használja, harmadik fél részére nem adja át.

További cél, a „POR” -ban nyújtott önkéntes adatszolgáltatás az Alapítvány részéről indított és kezelt Pénz7 témakörbe tartozó ismeret- és teszt-anyag átadása, statisztikai célú adatok elérésének lehetővé tétele. 

             

A kezelt adatok köre 

A „POR” -ban való regisztráció során a Felhasználó az alábbi személyes adatait adja meg: 

 Felhasználónév 

 E-mail cím 

 Becenév

 Diák/tanár (felhasználónak be kell jelölnie)

 Iskola kiválasztása

 Iskola típusának megadása (gimnázium/szakgimnázium/....)

 Évfolyam

 Osztály

Facebook fiókkal való belépés esetén az Adatkezelő a Facebooktól a Felhasználó Facebookban regisztrált nevét is kezeli. 

A Felhasználó adataihoz hozzáférő személyek 

Az Adatkezelő és az Alapítvány a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért minden általában elvárhatót megtesz, különös tekintettel az Infotv. és a 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.  

A „POR” használata során megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó által feljogosított rendszergazdák, illetve az Adatkezelő munkatársai a POR működéséhez szükséges mértékben, feladatkörükből eredő tevékenységük körében férhetnek hozzá. Adattovábbításra és egyedi jellegű, nem statisztikai célú adatfeldolgozásra nem kerül sor. 

A „POR” -ban szolgáltatott statisztikai célú felhasználásra alkalmas adatok közlésére, amennyiben sor kerülne, azon adatokra hivatkozás, és/vagy összegzés az egyedi Felhasználókra történő hivatkozás, és az azonosításukra következtethető, vagy lehetőséget adó adatok nélkül kerülhet sor.

 Az előbbiek szerinti adatfeldolgozást az Adatfeldolgozó végzi. 

Az adatkezelés időtartama 

A Felhasználó adatait az Adatkezelő a regisztráció fennállása alatt kezeli. A Felhasználó kérése esetén a regisztráció megszüntetésre kerül. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha a Felhasználó azt kéri, ha az adatkezelés időtartama letelik vagy amennyiben azt az Infotv. vagy más vonatkozó jogszabály előírja.

A „POR” adatkezelési időtartama: 2017. december 1 napjától 2018. május 31. napjáig.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, helyesbíti, törlési igény bejelentését követően törli. A Felhasználó megkeresései esetén az Alapítvány az Infotv.

14-18. § szerint jár el (tájékoztatás, információ nyújtás az adatkezeléssel kapcsolatban).

Adatkezelést érintő jogsértés esetén a Felhasználó az illetékes törvényszékhez, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:  posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  http://naih.hu  

Jelen tájékoztatás szerinti adatkezelés NAIH nyilvántartási számai: 

  • 133218/2017
  • 133670/2017
  • 133671/2017

Egyebek 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók előzetes értesítése mellett a fenti adatkezelési tájékoztatást módosítsa. A Felhasználó az Alkalmazásnak a módosítás hatálybalépését követő első használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatást. 

 

  1. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A Felhasználó az elért regisztrációval kifejezetten kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vette és önkéntes hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok fentiek szerinti teljes körű kezeléséhez. Felhasználó kijelenti, hogy cselekvőképes, vagy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megtételében nem korlátozottan cselekvőképes személy. 

A fenti körülmények hiányában érvényes regisztrációhoz az alábbiak szükségesek: 

Cselekvőképtelen Felhasználó esetén a fenti hozzájáruló nyilatkozatot a Felhasználó helyett törvényes képviselője teszi meg. Korlátozottan cselekvőképes vagy 16. életévét be nem töltött Felhasználó hozzájáruló     nyilatkozatához          a          Felhasználó     törvényes        képviselőjének hozzájárulása szükséges.  

 

III. HASZNÁLATI FELTÉTELEK  

A Felhasználó elfogadja a „POR” alábbi használati feltételeit:   

A „POR” közölt valamennyi adat és információ kizárólag ismeretterjesztési, tájékoztatási célokat szolgál. A „POR” az ismeretek felelős és tudatos felhasználását, a tudatos gazdálkodás előmozdítását célozza a pénzügyek átláthatóbbá tétele (bevételek, kiadások, költségkeretek) útján. A „POR”  -ban megjelenő esetleges információk nem minősülnek a Ptk. – szerinti bármilyen ajánlattétel(ek)nek, a Bszt. szerinti bármilyen befektetési elemzésnek, befektetési tanácsadásnak, a Tpt. szerinti bármilyen befektetési ajánlásnak és kereskedelmi kommunikációnak. A „POR” céljára tekintettel megjelenő esetleges információk teljességéért, pontosságáért az Alapítvány felelősségét kifejezetten kizárja. Az Alapítvány törekszik arra, hogy az Alkalmazáshoz való folyamatos és zavarmentes hozzáférést biztosítsa, azonban az esetleges meghibásodásból, vagy technikai jellegű problémákból adódó károkért az Alapítvány nem vállal felelősséget. Az Alapítvány kifejezetten kizárja a felelősségét az Alkalmazás használata során bekövetkező esetleges vírusfertőzésből eredő károkért. A „POR” -t más honlapokhoz csatolni tilos. Tilos a „POR”– t illegális, valamint az Alapítvány jó hírnevét sértő célra felhasználni, tilos módosítani, kiegészíteni. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy az „POR” – t a jövőben részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A „POR”  -ban és az azon az oldalakon megjelenő szövegek, feltüntetett táblázatok, ábrák, képek, logo-k, védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak. A „POR” – nak a fenti, és a honlapon megjelenő rendelkezésektől eltérő módon történő használata jogosulatlan használatot eredményez, amely tiltott magatartással szemben az Alapítvány a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti. 

Budapest, 2017. december 1. 

 

Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért

 

Technikai információk

A portál programkódjában felhasznált további szoftverek listája ezen a linken elérhető.